Boilerite paigaldamise ja kasutamise eeskirjad

Boilerid vertikaalse ja horisontaalse paigaldusviisiga töötavad kas ainult elektrivõrgus (elektriboilerid) või lokaalse katlamaja küttesüsteemis (kahesüsteemsed boilerid) koostöös akumulatsioonipaagiga ja kui katelt mingil põhjusel ei köeta, siis ka elektrienergiaga.

Sooja tarbevee valmistamine kahesüsteemse boileriga

Kombineeritud küttevõimalusega boilerid on kahesüsteemse ehitusviisiga. 
Lisaks elektriküttele sisaldab boiler vesi-vesi soojusvahetit vee kuumutamiseks mistahes tüüpi keskküttekatlaga või akumulatsioonipaagi olemasolul sellega otse ühendatuna. 

Katla või akumulatsioonipaagi kuum küttevesi juhitakse torude kaudu boileri soojusvahetisse. Pärast soojuse äraandmist, suundub jahtunud vesi tagasivoolutoru kaudu tagasi soojaandjasse.

Küttevee sisselaske- ja väljalaskeavad, samuti tarbevee vastavad avad on märgitud punase (kuum) ja sinise (külm) värviga. 
Kui boiler (horisontaalne paigaldusviis) paigaldatakse katlast kõrgemale või boileri ülemine serv ei ole palju madalamal akumulatsioonipaagi ülemisest servast, siis toimub küttevee ringlus termilise jõu tõttu isevoolu toimel.

Madalama asendi puhul tuleb kasutada tsirkulatsioonipumpa. Vertikaalse paigaldusviisiga boileri puhul tuleb küttevee ringluseks kasutada tsirkulatsioonipumpa.

Boileri paigaldamine ja ühendamine veetorustikuga

Boileritel on välise korpuse küljes seinale paigaldamiseks kaks kandurit. Boilerid kinnitatakse ainult tugeva kandevõimega seinale, mis kannatab boileri koguraskust koos veega.
Boileri võib ühendada veetorustikuga vastavat kvalifikatsiooni omav ja boileri paigaldusnõudeid järgiv isik.

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada soojaseadmete paigaldamise, EL-is kehtivate standardite, õigusaktide ja ohutustehnika nõuetest.

Nõuetekohane paigaldusskeem näeb ette paisupaaki (küttevee termilise paisumise kompenseerimiseks ja süsteemi rõhu tasakaalustamiseks), tarbevee termostaati (3-T termosegisti temperatuuriga kuni 60°C), et vältida liiga kuuma vee sattumist segistitesse, tagasilöögiklappi toitevee poole ja ülerõhu kaitseklappi 6 bar.

Samuti on soovitatav kuumaveetorud soojuskadude vältimiseks katta soojusisolatsiooniga - näiteks torud, mis juhivad kuuma küttevett katlast või akumulatsioonipaagist boileri soojusvahetini ja tagasi. 
Sooja tarbevee soojusisolatsiooniga kuumaveetorustikuga on võimalik ühendada mitu veevõtukohta, nt  köögikraan, valamu, dušš, vann jne, sõltuvalt koostatud sooja tarbevee projektist.

TÄHELEPANU!

1. Enne boileri ühendamist elektrivõrku, tuleb see täita veega. Vastasel juhul võib küttekeha läbi põleda või tekkida lühiühendus elektriskeemis. Reeglina lülitub sellistel juhtudel tööle automaatne termokaitse ja boiler lülitatakse elektrivõrgust välja, kuid ikkagi võib tekkinud olukorda lugeda inimtegevuse valeks teguviisiks.

2. Enne boileri esmakordset või pärast pikemat vaheaega sisselülitamist:
- kontrollige, kas boileris on vett, keerates ühes veevõtukohas kuumaveekraani lahti. Kui kraanist voolab vett, on boiler täis. 
- kontrollige kaitseventiili funktsioneerimist vastavalt kaitseventiili kasutusjuhistele!

Boileri torustike ühendamise skeem

NB! Boilerite ühendamise skeem on analoogne nii vertikaalse kui ka horisontaalse paigaldusviis puhul.

Boileri täitmine veega

 • Avage külma vee sissevoolutoru drossel 
 • Avage kuumaveekraan ühes veevõtukohas, näiteks valamu segistil ja jätke avatuks kuni vesi hakkab sealt voolama, mis näitab seda, et boiler on maksimaalselt täitunud. 
 • Sulgege kuumaveekraan, külmavee sissevoolutoru ventiil (kraan) jätta pidevalt avatuks.
 • Testige kaitseventiili funktsioneerimist vastavalt ventiili kasutusjuhendile. 
 • Lülitage vool sisse ja reguleerige vee maksimaalne temperatuur termostaadi abil. 
 • Kui boiler hakkab töötama akumulatsioonipaagi või katla baasil, reguleerida elektriline termoregulaator madalamale temperatuurile (+10-20°C), või üldse elektrivõrgust välja lülitada.
 • Elektrikütte sisselülitumisest annab märku signaallamp.

Kombineeritud kasutamine

Kombineeritud boileri kasutamisel tuleb ainult elektrienergia kasutamisel (näiteks suvel, kui rahaline kokkuhoid ei ole oluline) tsirkulatsioonipump välja lülitada või ainult sissevoolu toru sulgventiil katlasüsteemist soojusvahetisse sulgeda. Vastasel korral hakkaks boiler kuumutama ka katlasüsteemi vett.

NB! Väljavoolu torul sulgventiili ei tohi sulgeda, sest kui boiler töötab elektrienergiaga siis peab olema boileri soojusvahetist tagatud vaba rõhu tasakaalustus, et vältida boileri lõhkemist!

Tegelikult raha kokkuhoiu mõttes, akumulatsioonipaagiga katlamaja küttesüsteemi puhul tuleks üks kord nädalas katlale tuli alla teha ja akumulatsioonipaak üles kütta. Siis jätkuks sooja tarbevett keskmise tarbimise juures terveks nädalaks ja seda ilma elektri vajaduseta. Elektrienergiaga boilerit küttes oleks rahaline kulutus suurem, kui katlaga.

Boileri ühendamine vooluvõrku

Boileri elektriühendused peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ning riiklikele standarditele ja ohutusnõuetele. Elektriseadmeid ühendada ja montaažitöid tohib teha vaid vastavate õigustega ettevõtja. Boileri võib sisse lülitada pärast selle täitmist veega.

Soojustehniliste tööde eeskirjades, mis käsitlevad boileri ühendamist vooluvõrku, võib olla ka eritingimusi nende paigaldamiseks vannitubadesse. Boileritel peab olema statsionaarne sisend, milles on sobiv kaitselüliti avariilisel või tahtlikul väljalülitamisel. Kasutada statsionaarsel ühendamisel elektritoitega sisendit kolmesoonelise ühendusjuhtmega, mille soonte ristlõige on vähemalt 1,5 mm2. Boileri vooluvõrku ühendamiseks vajalik materjal ei kuulu tarnitavasse komplekti.

Nõuandeid boileri kasutamiseks

Boilerit tuleb kasutada nii, et see annaks piisavalt sooja vett ja samal ajal ei oleks suuri energiakadusid. Kuigi boileril on efektiivne polüuretaanisolatsioon, esineb siiski minimaalsel määral soojakadusid. Samuti tuleb isoleerida kõik kuuma veega seotud torustikud. Soovitavalt tuleks isoleerida ka külma trassivee torustik, sest vee intensiivse tarvitamise korral tekib külma vee torustiku pinnale õhuniiskusest kondenseerunud veekiht, mis hakkab tilkuma, mis tekitab põrandale ebameeldivaid loike.

Kui sooja vee valmistamiseks ei kasutata pikema aja jooksul elektrienergiat, lülitada boiler vooluvõrgust välja. Kui boilerit ei kasutata talvel ja temperatuur ruumis kuhu boiler on paigaldatud võib langeda alla külmumispunkti, jätke boiler vooluvõrku ning seadke välise termostaadinupuga termostaat minimaalse temperatuuri asendisse, kus vee temperatuur ei lange allapoole +5-10 °C. See hoiab boileri veetemperatuuri sellisel tasemel, et vesi ei külmu. Või laske boiler veest tühjaks.

Vee kuumutamisel, sõltuvalt vee karedusest ja tarbitava vee kogusest, tekib nn. katlakivi. Katlakivikiht takistab soojuse liikumist küttekehalt vette, mis viib efektiivsuse languseni ning võib põhjustada küttekeha läbipõlemise. Samuti mõjub katlakivi halvasti termostaadile, kaitseklapile ja teistele seadmetele. Kui need seadmed riknevad, siis boiler ei tööta enam efektiivselt ja tegelik temperatuur boileris võib olla kõrgem kui seadistatud temperatuur. Seetõttu on vaja katlakivi eemaldada vähemalt kord kahe aasta jooksul ja kui vesi on väga kare, siis veelgi sagedamini.

Katlakivi (kaltsiumkarbonaat) eemaldamiseks ei tohi kasutada happelisi aineid. Katlakivi jäiga liibumise vastu boileri seinu, on boiler varustatud magneesiumist anoodvardaga, mis vähendab katlakivi tekkimist ning kaltsiumkarbonaad langeb mudana boileri põhja. Teatud aja möödudes, olenevalt vee karedusest (kas iga kuu, või kord aastas), "kulub" anoodvarras ära. Seepärast tuleb perioodiliselt boiler puhastada ja anoodvarras vahetada. Seda soovitame teha kvalifitseeritud hooldustehnikul.

Loe lisaks: vee mõju küttesüsteemile

TÄHTIS TEADA JA  MEELES PIDADA!

 • Boilereid võib paigalda ainult soojustehniliste tööde teostamise õigust omav ettevõte või isik. Boiler tuleb paigaldada järgides käesolevat juhendit.
 • Boilerit ei tohi ühendada veetorustikuga ilma kaitseventiilita, paisupaagita ja tagasivoolu tõkkeklapita. Kaitseklapi ülerõhu väljavoolu ava ei tohi mingi detailiga sulgeda vaid tuleb ühendada voolikuga ülerõhul tekkinud vee ärajuhtimiseks kanalisatsiooni! NB! Vaata boileri põhimõttelist ühendamise skeemi.
 • Boileri, kaitseventiili ja paisupaagi vahele ei tohi paigaldada mistahes sulgureid või ventiile.
 • Ühendage kaitseventiil ja kasutage seda kooskõlas kasutusjuhendiga. 
 • Kontrollige kaitseventiili funktsioneerimist.
 • Kui rõhk torustikus on kõrgem kui 6,0 bar, siis kaitseventiil lekib pidevalt, viies üleliigse vee äravoolutorusse. Sellisel juhul soovitame lisada täitetorule rõhualandusklapi (reduktori), mis ei lase veerõhku boileris tõusta üle 6,0 bar.
 • Paigaldage veevõtukohtadesse sobivad segistid.
 • Kui kombineeritud boilerit kasutatakse ainult vee kuumutamiseks elektriga, tuleb keskküttest tulevas sisendis ventiil (7) sulgeda (nii et radiaatori vett ei köeta).
 • Termostaati ei ole lubatud käsitseda muuks kui kontrollnupuga temperatuuri reguleerimiseks.
 • Hooldustehnik peaks kontrollima anoodvarda kulumisastet iga kahe aasta järel. Kui varras on kulunud, tuleb see asendada.
 • Rikke korral lülitage boiler vooluvõrgust välja ja sulgege vee sissevool.

Soojaveeboileri paigaldamise, rikete ja hoolduse asjus pöörduda vastava kvalifikatsiooniga soojustehniliste tööde spetsialisti või hooldustehniku poole, kes on vastavalt kvalifitseeritud ja kes peab tagama, et toruühenduste teostamise skeem ja kasutamisega seotud ohutusnõuded on täidetud. 

NB! Tootja ega maaletooja ei vastuta garantii korras boileri ebaõige paigaldamise, halva hoolduse ja ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahju eest.