Meie privaatsuspoliitika

OÜ Cerbos e-poe vastutav töötaja on:
Cerbos OÜ
Töökoja tee 4
Polli küla, Mulgi vald
69108 Viljandi maakond
Tel +372  442 0222
www.cerbos.ee
 

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida OÜ Cerbos kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
OÜ Cerbos ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
 
OÜ Cerbos kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. OÜ Cerbos tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. 
OÜ Cerbos töötleb Tellija isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. OÜ Cerbos rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Tellija annab selge ja teadliku nõusoleku OÜ Cerbosele enda isikuandmete töötlemiseks.

Tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud OÜ Cerbosele teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Tellijale. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.


Turvalisus

Kõiki OÜ Cerbos e-poe külastamise ja sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Järgnevalt OÜ Cerbos privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist. 
 
Toodud põhimõtted ei hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid).  
 

1. Milliseid andmeid kogutakse?
E-poes kogutakse isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. 
Andmeid kogutakse e-poe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal e-poodi parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.     
E-poes kogutakse isikuandmeid lepingute täitmiseks ja andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks isikuandmeteks Tellija poolt esitatud tellimuse täitmiseks: eesnimi, perekonnanimi, aadress (tänav, maja, korteri number), postiindeks, asula/linn, riik, e-posti aadress, telefoni ja/või mobiiltelefoni number, tarnimisviis, makseviis. Vabatahtlikkuse alusel (ei ole nõutavad) on Tellijal võimalik märkida ka oma tiitel, sünniaeg, luba saata uudiskirju/eripakkumisi oma e-posti aadressile ja sisestada vabatekstina lisainformatsioon.
Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume lisaks ja firma nime ja KM numbrit.

OÜ Cerbos töötleb isikuandmeid ainult Tellija tellitud kauba kätte toimetamiseks. OÜ Cerbos ei edasta, müü ega avalikusta Tellija andmeid kolmandatele osapooltele ilma Tellija eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
     
Kõik isikuandmetega kokkupuutuvad OÜ Cerbos teenindajad on koolitatud järgima EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EL) 2016/679 ja kasutama turvameetmeid oma töös, mis puudutab OÜ Cerbos klientide teenindamist.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Tellija annab OÜ Cerbosele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.

Tellija annab OÜ Cerbosele nõusoleku saata uudiskirju/müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressil juhul, kui Tellija on märkinud ära vastava nõusoleku registreerumise lehel linnukesega.
Kui Tellija on avaldanud soovi saada Cerbos OÜ ettevõtte uudiskirju on Tellijal alati õigus nendest loobuda.
 

2. Isikuandmete töötlemine ja säilitamine
OÜ Cerbosel on õigus töödelda isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid kliendisuhte jooksul ja peale kliendisuhte lõppu. Peale kliendisuhte lõppu on OÜ Cerbosel õigus töödelda Tellija andmeid perioodi jooksul mis on vajalik seoses juriidilise kohustuse (nt raamatupidamisega seotud seadused (kohustusest tehinguid tõendada), aegumistähtaegadega seotud seadused või muu eraõigus), lepingute või õigustatud huviga.

OÜ Cerbos poolt töödeldavaid isikuandmeid võib Tellija nõusolekuta edastada asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

OÜ Cerbosel on õigus kaasata Tellija andmete töötlemisse volitatud töötlejaid. OÜ Cerbos kaasab volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et Tellija andmete töötlemine vastab asjaomastes seadustes esitatud nõuetele ja tagatud on andmesubjekti õiguste kaitse. Seaduses lubatud ulatuses võib OÜ Cerbos avaldada Tellija andmeid järgmistele osapooltele: Tellijaga arveldamises osalevad kolmandad osapooled, audiitorid või konsultandid, juristid, võlgade sissenõudjad, postiteenuse osutajad, majandustarkvara teenuse osutaja, meiliturunduse tarkvara teenuse osutaja, infotehnoloogia hooldajad ja arendajad, isikutuvastamise või kuritarvitamise ennetamise teenuse pakkujad ja muud OÜ Cerbosele teenuseid osutavad osapooled.

 
3. Millised õigused on Tellijal kogutud andmetele?
Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.  
Kõigil e-poes registreerunud isikutel/Tellijatel on õigus tutvuda enda isikuandmetega e-poodi sisselogimisel. Isikuandmed on e-poes muudetavad.
Tellijal on igal ajal õigus nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist. Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Tellijal õigus saata OÜ Cerbosele e-kiri või helistada numbril 5827 4244.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
Kui isikuandmete töötlemiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada taotlus isikut tuvastada võimaldaval moel.
Taotlust ei rahuldata, kui:

  • see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
  • see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
  • see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
  • taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
  • taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Näiteks: ei saa kustutada e-posti aadressi, kui sellele ei soovita enam saada otseturunduslikke pakkumisi. Selleks et nõuet täita, peab olema alles e-posti aadress, millega võrrelda - et ei saadetaks kirja.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

OÜ Cerbos e-poodi ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.