KKK

Räägitakse palju, et Atmos puugaasikatlad tahavad väga kuiva puud. Kas see vastab tõele?

See väide, et Atmos puugaasikatelde kütmiseks on vaja kuivemat puud kui teiste katelde või ahjude kütmiseks, ei vasta tõele. Mida niiskem on puu, seda vähem eraldub põlemisel soojusenergiat. Samuti võib märja puu põletamist võtta kui puu raiskamist, sest mida vähem sisaldab küttepuu vett, seda efektiivsemalt saadakse puu põletamisel kätte soojusenergiat. Normaalse küttepuu suhteline (relatiivne) niiskusprotsent on soovitatavalt mitte üle 20%. Nii Atmos kateldele kui ka kõikidele muudele küttekolletele on sellise niiskusega küttepuud kasutamiseks sobivad.

 

Atmos puugaasikatla tõmbeventilaator ei tööta enam. Mida peaksin kontrollima?

Esmalt kontrollige kas termokaitse ei ole rakendunud (nupp vasakul katla paneeli peal, mis asub keermestatud korgi all). Kui termokaitse ei ole rakendunud, siis tuleb veenduda, et kondensaator ei ole läbi. Seda saab näiteks proovida kui ventilaatorit manuaalselt käima lükata. Kui ventilaator hakkab siis tööle on vaja vahetada katla kondensaator, kui ei, siis on suure tõenäosusega vaja osta uus ventilaator.

 

Kas katlamaja seadmetele on tingimata vaja ka segamissõlme / laadimisautomaati?

Ohutult töötavale katlale on kindlasti vaja paigaldada ka segamissõlm. Peale ohutuse pikendab see ka tunduvalt katla eluiga. Segamissõlme vajalikkuse kohta leiab informatsiooni: segamissõlm tahkeküttekatlale.

 

Kes võivad ehitada küttesüsteeme puugaasgenereerimisega kateldega?

Kõik ehitusega tegelevad ettevõtted peavad olema registreeritud Eesti Majandustegevuse Registris (MTR). Küttesüsteemide ehitamine kuulub nimetuse "ehitamine" alla ja samal ajal veel ka eritööde nimekirja (küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon jne.). Seega - puugaasikatlaid võib paigaldada soojustehniliste tööde ettevõtja, kes tunneb põhjalikult puugaasgenereerimisega katelde paigaldamise skeeme, erinõudeid ja oskab teostada soojustehnilisi arvutusi.

Elumaja alles projekteerimisel. Kui suur peaks olema katlaruum, et kogu seadmestik ära mahuks ja ka teenindamiseks piisavalt ruumi jääks?

Kui paigaldada puugaasikatel, siis tuleb arvestada suurema katlaruumiga, kui näiteks gaasi- või õlikatla puhul. Peale katla peab ruumi ära mahtuma küllaltki palju ruumi vajav soojussalvesti ehk akumulatsioonipaak, membraaniga paisupaak, soojaveeboiler, soojasõlmed ja ühendustorustik. Normaalseks katlaruumi pindalaks puugaasikatlaga küttesüsteemi paigaldamiseks ja teenindamiseks oleks 10-12 m2. Projekteerimise käigus tuleks kindlasti arvestada katlaruumi uste-akende ja korstna sobivaimat asukohta ning mõõtmeid. Samuti tuleb katlaruumi ette näha värske õhu piisav juurdevool, mis on vajalik katla efektiivseks tööks.