Torudest

Torude paigaldamine

Torurulli ladustamine, teisaldamine ja käsitsemine

Torude otsa on kinnitatud otsakatted, et kaitsta voolutorusid ultraviolettkiirguse ja muu kahjuliku mõju eest, samuti määrdumise eest vedamise ajal. Kaitske torurulli vedamise ja ladustamise ajal teravate esemetega vigastamise eest. Ärge lohistage rulli üle karedate pindade.

Rulli ei tohi ladustamisel muljuda ega painutada. Ladustage rulle horisontaalasendis. Torurulle ja jaotuskaeve võib hoida väljas, muid süsteemi kuuluvaid detaile tuleb hoida ruumides. Koorma mahalaadimisel ei tohi rulle transpordivahendilt maha lükata ega maha kallutada, tuleb vältida  kaitsekoore vigastusi.

Torurulle ei tohi lohistades teisaldada. Rulli tõstmiseks kasutatakse tõsterihmu. NB! Kasutage torurullide tõstmiseks vähemalt 50 mm läbimõõduga nailon- või tekstiilrihmu. Kui tõstate rulle tõstehargi vms abil, peavad hargi otsad olema ümarad või vastavalt kaitstud.

Rullide elastsuse ja massi tõttu võib nende läbimõõt kuni 30 cm ulatuses kõikuda. Lühemal vahemaal võib rulli teisaldada veeretades. Kui rull keritakse käsitsi veeretades lahti, lõigatakse alguses läbi sidumislindid, seejärel võetakse rulli seest toruots välja ja kinnitatakse see näiteks posti külge sidudes. Rulli veeretatakse ja element keritakse seestpoolt lahti. Ärge eemaldage torurullilt plastümbrist enne toru lahtikerimist!
 

Transpordikahjustuste kontrollimine

Enne paigaldamist veenduge, et kaitsetorul ei oleks kahjustusi. Kõik võimalikud kaitsetoru kahjustused tuleb parandada. Väiksemaid kaitsetoru kahjustusi saab parandada nt korrosioonikaitse lindi (Nitto 57GO) abil. Paiga püsivus tagatakse nt PE-teibiga.

Kaitsetoru vigastuste parandamiseks võib kasutada ka kuumahenevat kattetihendit või liitekoha isoleerimiskomplekti. Suuremate kahjustuste korral võtke ühendust tootjaga. Kahjustatud torude paigaldamine on rangelt keelatud. Voolutoru kahjustused lõigatakse vahelt välja ja toruotsad ühendatakse liitmikega.
 

Torurulli lahtikerimine

Rulli lahtikerimisel jälgige, et seda ei kriimustaks maapind, teravad esemed ega kivid. Kui torud on paigaldatud, ei tohi nende painderaadius olla lubatust väiksem. Pikkade ja suure läbimõõduga torude paigaldamisel võib kasutada tõmbeseadmeid, näiteks käsivintsi.

Toru otsas peab olema kaitsekate, et toru sisemusse ei satuks mustust. Rulli avamisel olge ettevaatlik, et toru ots ei hüppaks ootamatult lahti. Suurte mõõtmetega torurullid tuleks enne kaevikusse paigaldamist sirgenemiseks lahti kerida. Rullis tekkinud pinge väheneb siis oluliselt ja paigaldamine on lihtsam. Ärge võtke torurulli plastkatet ära, vaid alustage rulli lahtikerimist seestpoolt!

Torude paigaldamine külmades oludes

Torusid ei soovitata paigaldada temperatuuril alla –15 °C. Külma ilmaga on paigaldamine lihtsam siis, kui rulli hoitakse enne töö alustamist soojas ruumis. Tööobjektil võib soojendamiseks kasutada ka soojapuhurit. Torude soojendamine lahtise tulega on rangelt keelatud.

Torude paigaldamine seinale või lae alla

Torud võib kinnituste abil paigaldada seinale, lae alla või kaabliriiulile. Toru läbipaindumise vältimiseks paigaldage kinnitused vastavalt juuresolevale tabelile. Tabelis on esitatud maksimaalsed kinnituskaugused horisontaal- ja püstpaigalduse korral läbipaindumise vältimiseks. Toetuskaugust võib vajaduse korral vähendada.

Kaevik

Kaeviku esmaseks täitmiseks kasutatakse peeneteralist täitematerjali. Seejärel paigaldatakse kaevikusse torud, tehakse vajalikud ühendused ja torustiku surveproov. Kaevik täidetakse lõplikult alles pärast katsetust.

Otse torude ümber pandav pinnas peab olema peeneteraline ja ühtlane. Torude alt ja külgedelt tuleb pinnas hoolikalt tihendada. Seadme abil võib pinnase tihendamist alustada siis, kui torude peal on vähemalt 30 cm pinnast. 

Torude paigaldamisel tuleb rakendada Soome Ehitusinseneride Liidu juhendit RIL 77 c (“Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttotoruklassile “T”). Haljasalal piisab 40 cm miinimumsügavusest. Liikluseks kasutatavatel aladel peab torustik olema vähemalt ühe meetri sügavusel. Vajaduse korral võib koormust näiteks betoonplaatide abil jaotada. 

Kaevu  paigaldamine ja torustiku vedamine on lihtne ka raskema pinnase korral. Et kaevik on väike, säästetakse ehituskulusid. Vajaduse korral paigaldatakse kohe torude peale külmumisvastane isolatsioon.

Paigaldamispiirangud

Katlast või muust soojusallikast väljuvad torud peavad umbes kahe meetri ulatuses kuni sulgeventiilideni olema terasest või vasest. Paigaldamisel tuleb arvestada kuumade pindade soojuskiirgust: plastist voolutorud paigaldatakse kuumast pinnast vähemalt ühe meetri kaugusele. Katlaga ühendamisel tuleb alati näiteks tagasivooluvee segamise või termostaadigtagada, et temperatuur ei tõuseks üle 95 °C.