Hoone tuleohutus

Hoone väline tuleohutus

  • Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1x aastas.
  • Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks ise puhastada.
  • Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab korstnapühkimise akti.

Hoone sisene tuleohutus

  • Suitsetamisel ja lahtise leegi kasutamisel tuleb vältida tulekahju tekkimist.
  • Ära suitseta siseruumides.
  • Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
  • Põlevmaterjale ladusta mõistlikus koguses selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks kiiret väljumist ega raskendaks päästetöid.
  • Mitme korteriga elamu keldris võib ladustada tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla 55°C koguses kuni 5L korteri kohta.
  • Kasuta töökorras elektriseadmeid ja -juhtmeid.
  • Lahkudeks pikemaks ajaks, lülita elektrivool välja